Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

 

1 Identificatie van de verkoper.

Geurs Office Equipment bv.

Ouwegemstraat 65, 9750 Kruisem.

België

BTW BE-0433.301.275

RPR Oudenaarde

Tel: +32 9 3844655

Fax: +32 9 3845560

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2 Algemeenheden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de online verkoop via www.geurs.be als op de verkoop via de klassieke verkoopkanalen: telefoon - mail - showroom – on-site.

Geurs Office Equipment bv is enkel actief in België en kan derhalve enkel bestellingen aanvaarden indien het leveringsadres gelegen is in België. De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Alle verdere communicatie door Geurs Office Equipment bv zal in het Nederlands gebeuren. Klanten kunnen zich bij niet navolging van de algemene voorwaarden niet beroepen op het feit dat ze het Nederlands niet beheersen. 

Geurs Office Equipment bv richt zich vooral tot de zakelijke gebruiker. De kantoor-webshop is bijgevolg dan ook eveneens gericht tot deze zakelijke gebruiker.  

Geurs Office Equipment bv kan ten allen tijde en zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden. Op lopende contracten blijven altijd de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 

3.Prijzen

Alle prijzen zijn altijd exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

4. Betaling

Bij afhaling: Betaling netto contant of via payconiq (applicatie op smartphone) bij afhaling van de goederen of herstelling. 

Bij Levering: Goederen worden slechts uitgeleverd nadat het openstaande factuurbedrag in zijn geheel is betaald. Betaling kan via overschrijving op onze rekening PNB PARIBAS FORTIS met IBAN: BE26 2850 2903 2129   BIC: GEBA BE BB

Bij aankopen via de kantoor-webshop worden online extra betaalmogelijkheden aangeboden.

In onderling overleg kunnen bestaande klanten genieten van betalingsvoorwaarden volgens afspraak, vervaldag steeds op factuur vermeld. Betalingsvoorwaarden kunnen door ons eenzijdig gewijzigd worden wanneer de klant de afspraken niet correct nakomt. Nieuwe bestelling worden pas uitgeleverd wanneer de klantenrekening in orde is.

Bij gebreke aan betaling van de factuur na de op de factuur vermelde vervaldatum, is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand vanaf de factuurdatum. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EURO per factuur verschuldigd, dit onverminderd de gedingskosten. Klachten dienen schriftelijk binnen de 8 dagen te worden gemeld. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd. Alle machines en goederen blijven onze eigendom tot na volledige betaling.

Minimum factuurbedrag is 25€ exclusief btw. Voor facturen minder dan 25€ exclusief btw worden 3€ administratiekosten aangerekend. De klant kan altijd een kasticket verkrijgen. Van Kastickets kan een verzamelfactuur geleverd worden mits aanvraag bij elke aankoop via kasticket.  

 

5 Eigendom.

Goederen blijven eigendom van Geurs Office Equipment bv tot volledige betaling. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten.

 

6. Levering

Goederen reizen altijd voor rekening en op risico van de koper. Levering van goederen gebeurt enkel op plaatsen met voldoende parkeermogelijkheid en in een goed toegankelijke ruimte op het gelijkvloers. De klant dient zelf te voorzien in het nodige (vb: lift) voor levering van goederen op andere plaatsen of ruimtes. De verantwoordelijkheid en de hiervoor gemaakte extra kosten vallen in dit geval volledig ten laste van de klant. Als blijkt dat bij aankomst bij de klant de goederen niet op een veilige manier kunnen geleverd worden dan blijven de goederen eigendom van Geurs Office Equipment bv en worden de gemaakte kosten en werkuren aan de geldende tarieven aangerekend, eventueel vermeerderd met kosten zoals herstockage, waardeverlies, ed…

 

7. Leveringstermijn

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts informatief en indicatief. Eventuele vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding of tot eenzijdige verbreking van de overeenkomst. De verwerking van de orders gebeurt enkel tijdens de openingsuren zoals vermeld op de website www.geurs.be.Tijdens de verlofperiodes, wettelijke feestdagen en brugdagen kan de verwerking van een order, en dus ook de levertermijn, oplopen.

 

8. Leveringskosten

Bij bestelling onder het portvrije bedrag worden altijd leveringskosten aangerekend. Postzegels tellen niet mee bij de berekening van het portvrije bedrag, evenmin als eventueel vermelde montage- of installatiekosten of andere bijkomende kosten of taksen zoals reprobel, bebat …

 

9. Verhuur

Verhuurcontracten zijn netto contant te betalen aan het begin van de verhuurperiode. Een huurwaarborg van 3 maanden is verschuldigd bij huur op langere termijn.

 

10. Herstellingen

Voor iedere Carry-in herstelling, nazicht of bestek waarvoor technische of installatiewerkzaamheden moeten verricht worden, worden de werkelijke kosten aangerekend. Dit met een minimum van 49€ exclusief btw ongeacht of het toestel al dan niet hersteld kan/moet worden.

Voor iedere On-site interventie wordt een minimumkost van 49€ exclusief btw aangerekend, exclusief verplaatsingstijd en kosten .

Producten of wisselstukken benodigd om een oordeelkundig bestek te kunnen maken en die nadien niet kunnen gerecupereerd worden, worden eveneens aangerekend.

Herstellingen of interventies worden contact betaald tenzij met de klant een andere overeenkomst werd afgesloten.

 

11. Terugname goederen en retour

Goederen worden in regel niet teruggenomen. Enkel bij online verkoop aan consumenten gelden de wettelijke retourvoorwaarden zijnde:

* 14 dagen wettelijke herroepingstermijn. De goederen dienen in de onbeschadigde en originele verpakking te worden teruggestuurd binnen de 14 dagen na de melding. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de koper.

Uitzonderingen: u kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht bij

  • Goederen die op maat besteld zijn
  • Goederen die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd
  • Goederen waarvan de verzegelde verpakking werd verbroken

 

* Bij een beschadigde levering: melden binnen de 2 dagen na levering. 7 dagen tijd tot retour goederen. Wanneer u een beschadiging vaststelt bij levering vragen we dit te noteren op de handscanner van de koerierdienst!

*Bij verkeerd geleverde goederen door leverancier: melden binnen de 2 werkdagen, 7 werkdagen tijd tot retour goederen

* Bij tekort (manco): melden binnen de 2 werkdagen

U dient uw retour altijd zo snel mogelijk aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zeker binnen de termijn zoals hierboven aangeduid. Aansluitend ontvangt u de retourprocedure binnen de 2 werkdagen. Het te laat melden van schade of manco kan aanleiding geven tot het weigeren van de retour.

 

12. Overmacht

Wanneer Geurs Office Equipment bv wegens overmacht in de onmogelijkheid is om de overeenkomst uit te voeren heeft zij het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

13. Insolvabiliteit

Geurs Office Equipment bv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van
faillissement of gerechtelijk akkoord. Ook bij kennelijk onvermogen of bij om het
even welke wijziging van de juridische toestand van de koper kan de overeenkomst ontbonden worden.

 

14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Geurs Office Equipment bv kan in elk geval niet verder reiken dan
tot de terugbetaling van de waarde van de gebrekkige goederen. Geurs Office Equipment kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

Geurs Office Equipment bv gebruikt in de webshoptoepassing het platform van derden en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of tekortkomingen op dit platform.

 

15. Contact - Klachten

Klachten moeten zo snel mogelijk schriftelijk of via mail gemeld worden en dit ten laatste binnen een termijn van 8 dagen na levering van de goederen of ontvangst van de factuur.

Geurs Office Equipment bv, Ouwegemstraat 65 , 9750 Kruisem. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij klachten kan u ook terecht bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting).

 

16. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie
en de uitvoering van de overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht,
en zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Oudenaarde.